Privacybeleid

 1. Inleiding

In deze privacyverklaring staat omschreven hoe wij als stichting omgaan met uw gegevens. De gegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld worden met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geven in deze verklaring weer hoe wij dat doen.

 1. Contactgegevens

Stichting Scholenproject Cambodja “Rotterdam” (SSCR)
Lloydstraat 41A
3024 EA Rotterdam

Secretariaat:
Gerrit Kasteinweg 13
2597 NX Den Haag

Telefoonnummer: +316 4445 4244

Email: scholenprojectcambodja@gmail.com
Website: https://sscr.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

SSCR verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

            -E-mailadres
            -Voor- en achternaam (indien bekend)
            -Adresgegevens (indien bekend en indien geen mailadres bekend is)
            -Telefoonnummer (indien bekend)
            -Informatie hoe wij met u in contact zijn gekomen (indien bekend)

Van degenen die een schenkingsakte ten gunste van SSCR hebben of door SSCR laten opmaken, zijn/worden alle daarvoor vereiste persoonsgegevens verwerkt.

 1. Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

SSCR verwerkt uw persoonsgegevens zoals aangegeven bij punt 3 voor de volgende doelen:

-Verzenden van onze nieuwsbrieven en van de jaarverslagen
-Versturen van (eind)verantwoordingen aan donateurs (hoe uw donatie is besteed)
-Communicatie met donateurs en potentiële donateurs
-Indien gewenst het opmaken van een akte voor een periodieke schenking
-Indien gewenst het opmaken van een volmacht tot incasso van uw donatie

 1. Bankgegevens

IBAN-rekeningnummers en overige bankgegevens van donateurs (zowel particulieren als fondsen en stichtingen) worden niet door ons verwerkt. Deze bankgegevens blijven in de beveiligde omgeving van de ING-bank staan en vallen onder de verwerkers- en privacyverklaring van de ING-bank. Onze stichting bewaard deze gegevens enkel indien u ons een opdracht tot incasso heeft gegeven.

 1. Foto’s en logo’s

Foto’s, logo’s en namen van personen (met uitzondering van mensen in Cambodja) en fondsen/stichtingen worden door ons alleen gepubliceerd na goedkeuring van de betrokken personen, donateurs, fondsen en stichtingen.

Dit kan een publicatie zijn op bijvoorbeeld onze website of Facebook, het kunnen onze nieuwsbrieven of jaarverslag zijn. SSCR respecteert het standpunt van een persoon of donateur die niet publiekelijk genoemd of gezien wil worden.

 1. De periode dat wij persoonsgegevens bewaren

SSCR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

-E-mailadres: zodra u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief verwijderen wij uw emailadres uit ons bestand. U kunt zich onderaan de nieuwsbrief afmelden voor onze informatie.

-Adresgegevens: zodra u te kennen geeft dat u onze informatie niet langer wilt ontvangen, verwijderen wij uw adres uit ons bestand.

 1. Bijzondere persoonsgegevens en de website

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die gebaseerd zijn op leeftijd, geslacht, functie, herkomst e.d. Wij kunnen gegevens van onze websitebezoekers ook niet zien of controleren. Wij kunnen alleen het aantal bezoeken aan onze website zien.

Mocht u er toch van overtuigd zijn dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld op onze website, neemt u dan contact met ons op, dan verwijderen wij die informatie.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

SSCR neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SSCR) tussen zit. Dit soort systemen hebben wij niet in gebruik.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

SSCR verstrekt geen enkele informatie van u aan derden.

 1. Cookies -of vergelijkbare technieken- die wij gebruiken

SSCR gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SSCR; ook hebt u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan SSCR via scholenprojectcambodja@gmail.com of schriftelijk kenbaar maken.

Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. SSCR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SSCR neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit betekent dat  wij uitsluitend werken met computersystemen die beveiligd zijn tegen virussen, hackers, spyware en andere schadelijke software. De beveiliging wordt eenmaal per kwartaal geüpdatet.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan via scholenprojectcambodja@gmail.com of schriftelijk contact met ons op .

 1. Tot slot

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen voor ons hebben, horen wij dat graag. Neemt u dan via scholenprojectcambodja@gmail.com of schriftelijk contact met ons op.